מדיניות ופרטיות

הסכם גולשים לשימוש בחנות 

א. מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר  WWW.ACTIV4KIDS.CO.IL (להלן: “אקטיב4קידס”  או   “האתר”). בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן – “תנאי השימוש”).
 1. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
 2. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

ב. כללי

 1. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעילי ו/או בעלי ו/או מחזיקי אתר אקטיב4קיס (להלן: “מפעיל האתר”) לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן – “משתמש”).
 2. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. בתנאי שימוש אלה “מפעיל האתר” משמעו – לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, צוות המומחים שלו, מנהלי התכנים וכל מי מטעמו.
 3. באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש לאתרים אחרים, אטרקציות ופעילויות חוויתיות למשפחה ולילדים, וקישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים. בנוסף ניתן לרכוש באמצעות האתר כרטיסים עבור פעילויות ו/או כניסות לצדדים שלישים (במחיר מלא או בהנחה), ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים ו/או כרטיסים (להלן – “צדדים שלישיים”).
 4. מפעיל האתר איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את כל הנתונים של כל הצדדים השלישיים הפועלים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא.

ג. הגבלת אחריות מפעיל האתר

 1. האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.
 2. תכנים המוצגים באתר שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותו של מפעיל האתר, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו, והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
 3. המידע והתכנים מוצגים באתר כפי שהם מוצגים (As Is) על-ידי הצדדים השלישיים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של מפעיל האתר. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעיל האתר כל שליטה. תוצאות החיפוש באתר מוצגות על ידי המנגנון האוטומטי הממוחשב של האתר בהסתמך על הנתונים הנאספים מהצדדים השלישיים. 

מידע ונתונים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין מפעיל האתר אחראי לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, לרבות פרטים אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי.

 1. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 2. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מאקטיב4 קידס.
 3. מפעיל האתר לא יהא אחראי להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו.
 4. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 5. האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לאספקתם של המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים ו/או לטיבם ו/או איכותם ו/או זמינותם של מוצרים ו/או שירותים אלה.
 6. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ומפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
 7. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי מפעיל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
 8. המידע שמוצג באקטיב 4 קידס איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
 9. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את 

המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: “הפרעה”) בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

 1. מפעיל האתר איננו מייצר מידע אלא משמש כמנוע חיפוש המציג מידע שמוצג ומופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא (As Is) ומציגו באתר. לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

תוצאות שירותי החיפוש של האתר מסופקים כמו שהם (As Is) כפי שנתקבלו מצדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו. מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

 1. מפעיל האתר אינו אחראי לאבטחה, לאמינות, לדייקנות ולביצוע של שירותי החיפוש באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ויישומיו. מפעיל האתר אינו אחראי על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינו אחראי לשירותים או מוצרים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר ו/או שירותי החיפוש באתר. 
 2. בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים ו/או אטרקציות המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו. מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן – “ספק”), לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק. 

 ל.ל/הסכמים/אקטיב 4 קידס אחריות

=================================================

ד. מנוי למועדון החברים  של אתר אקטיב 4 קידס.

 הגלישה באתר הנה חופשית וללא תשלום. רכישת כרטיסים באמצעות האתר וקבלת

הנחות, הטבות ודיוור ישיר כרוכה ברישום מראש.

 רישום  והצטרפות למועדון 4קידס תיעשה ע”י מילוי טופס הצטרפות לאתר (להלן:”טופס

ההצטרפות”) ושליחתו למועדון דרך האתר ע”י לחיצה על לחצן “שלח” לאחר סיום

מילוי הפרטים.

הצטרפות כחבר באתר מעידה כי המצטרף קרא את האמור בתקנון האתר וכי הוא

מקבל ומסכים מרצונו החופשי לתנאיו ו/ו ההתניות ו/או האיסורים השונים המנויים בו. 

על ידי מילוי טופס ההצטרפות למועדון, מאשרים ומסכימים אלו המנויים בטופס ההצטרפות (להלן:”המצטרפים”) למועדון לעדכנם בכל עת באמצעות דיוור ישיר לרבות דואר ו/או דוא”ל

ו/או הודעות טלפוניות ו/או הודעות S.M.S ו/או אחר אודות מבצעים, הטבות או מידע אחר

הקשורים במועדון ו/או הפעילויות הקשורות ואליו.

המנוי הנו מנוי משפחתי ותוקפו יהיה למשך שנה אחת מיום ההצטרפות. המנוי אינו ניתן

להעברה והוא מקנה זכות שימוש לא בלעדית בשירותי האתר. למען הסר ספק, אין בהצטרפות / ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי שום זכות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע המצוי באתר.

 מה מקנה החברות  במועדון. 

 • דיוור על אטרקציות חדשות, עדכונים על אירועים מיוחדים, באמצעות
 • ניוזלטר  שישלח אליכם במייל מידי שבוע .
 • אפשרות להדפסת קופונים עם הנחות לחברי המועדון. 
 • השתתפות באירועים סגורים לחברי המועדון בלבד. 
 • חברות במועדון לשנה.
 • אפשרות רכישת כרטיסי כניסה  מוזלים לאטרקציות השונות דרך האתר.

הגדרת  ילד/מבוגר תהיה על פי  שיפוט  בעל האטרקציה ולא באחריות האתר.

 הלקוח מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין

להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכש המנוי הוא בבעלותו,

על שמו ובר תוקף. 

שינויים באתר והפסקת השירות:
האתר רשאי לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו.

האתר רשאי להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק

ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת.

כל מנוי המדרג וסוקר מקומות שונים מתחייב כלהלן:
בזאת ניתנת התחייבותי שכל דירוג שאעשה ייעשה בתום לב, על-פי חוות דעתי האישית,

וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם. 
בזאת ניתנת התחייבותי להימנע מדירוג ומסקירה של  כל מקום שיש לי אליו קשר אישי,

עסקי או אחר ולהימנע מהזמנה או עידוד מצד צד שלישי כלשהו לדרג או לסקור מקום

זה או אחר.

כל מנוי המפרסם באתר מידע שימושי בנושאים שונים, לרבות מידע אודות מקומות,

 אירועים, פעילויות או שירותים מתחייב כלהלן:
בזאת ניתנת התחייבותי שכל מידע שאפרסם באתר יהיה מדויק, אמין ושימושי ויוגש בתום

לב ללא השפעת שיקולים זרים.

כל מנוי המדרג וסוקר מקומות או המפרסם באתר מידע מתחייב כלהלן:
בזאת ניתנת הסכמתי, שכל המידע שאעביר מעת לעת לאתר מועבר לצורך שילובו  

במדורים שונים של האתר ולשילובו במוצרים אחרים.
בזאת  ניתן אישורי המפורש לאתר לפרסם את   תוכן המידע, וכן ניתנת בזאת הצהרתי

על ויתורי על כל זכויות היוצרים בתוכן המידע והסכמתי להעברת זכויותיי אלה לאתר.
להסרת  כל ספק, האתר יהיה רשאי לערוך סקירות מילוליות, לקצרן, ואף לדחות אותן

כליל ללא שום צורך בהסבר או בהנמקה.

דין ומקום שיפוט:
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך הוא בית

המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.

שימ/י ❤  – דף זה כולל את המדיניות ופרטיות >>כאן<< על מערכת האתר, צורת איסוף הנתונים ומידע על המשתמש! .

 

 

0